Association ALA is sincerely grateful to all sponsors, friends and supporters, who were there for us, supporting our activities. Some of them did that by donating money or working voluntarily and others contributed to our causes by active participation in ALA’s initiatives.

2012
 • Shopovi Family
 • Tzirovi Family
 • Ilievi Family
 • Manovi Family
 • Dzhambazovi Family
 • Atanasovi Family
 • Yanchevi Family
 • Mihaylovi Family
 • Bodzhukovi Family
 • Atanasovi Family
 • Rose Family
 • Arnaudovi Family
 • Grancharovi Family
 • Mr. Svilen Tzintzigarski
 • Mrs. Kremena Myankova
 • Mrs. Evgenya Penovsa
 • Mrs. Valentina Sabeva
 • Mr. Yavor Tomov
 • Mrs. Fenya Mestanova
 • Mrs. Gergana Doncheva
 • Mr. Mario Mihaylov
 • Mrs. Maya Tzakova
 • Mr. Nikolay Mladzhov
 • Mrs. Elka Hristova
 • Mr. Slavi Slavov
 • Mrs. Violeta Tankova
 • Mrs. Lyuba Karachorova
 • Mr. Kaloyan Nikolov
 • Mrs. Ekaterina Georgieva