Cordless and Corded Dyson vacuum cleaners Clearance Prices Treadmills For Sale

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ

За родители на деца с вродени цепнатини на устната и/или небцето по

Закона за семейни помощи за деца и правилник за неговото прилагане /ЗСПД, ППЗСПД/

Закона за интеграция на хората с увреждани и правилник за неговото прилагане /ЗИХУ, ППЗИХУ/

Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане /ЗСП, ППЗСП

          Уважаеми родители,

Какво е важно да се направи от наша страна още в първия месец от раждането на дете с вродена лицева аномалия?

 • Задължително след като определим личен лекар на детето си, трябва да изискаме от него насочване за издаване на протокол от лекарска комисия за явяване пред ДЕЛК. Обикновенно личните лекари казват, че това не е необходимо, тъй като вродените аномалии свързани с цепнатини са козметичен дефект. Бъдете настоятелни и не се отказвайте.
 • След като получите ЛКК протокола веднага следва да се подаде молба пред ДЕЛК за определяне на вид и степен на увреждане на детето. Към молбата освен ЛКК протокола се прикрепя и актуална епикриза, която би следвало да ни издадат от АГ.
 • В три месечен срок органите на медицинската експертиза ДЕЛК са длъжни да ни определят дата за явяване, за което ни уведомяват писменно.
 • Когато се явим пред ДЕЛК е важно да носим задължително всички докумети описани в писмото. В случай, че през периода на чакане на детето е дадена и друга съпътсваща диагноза, освен водещата, трябва да вземем актуален медицински документ и за нея. Това е от значение за % на вида и степента на увреждане, който ДЕЛК ще определи за нашето дете.
 • Когато ДЕЛК определи 50% и над 50% вид и степен на увреждане в Ексертното решение и след като изтекат  законноустановените 14 дни за обжалване се пристъпва към следващата стъпка.
 • Явяваме се в Дирекция социално подпомагане по постоянен адрес на законния представител на детето /родителя/ за подаване на молби – декларации, които са:
 1. 1.     Молба–декларация за отпускане на семейни помощи за раждане /съгласно разпоредбите на чл.6 ал.6 от Закона за семейни помощи за деца, имаме право и на допълнителна помощ за раждане на дете с трайно увреждане 50 и над 50 на сто/
 2. 2.     Молба–декларация за отпускане на месечна добака по чл.8д от Закона за семейни помощи за деца /добавката е размер на 70% от минималната работна заплата за страната или към настоящия момент е 217 лв./
 3. 3.     Молба–декларация за отпускане семейни помощи до завършване на средно образование /размера на помоща е в двоен размер или към настоящият момент е 70лв./
 4. 4.     Молба–декларация за отпускане и на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, когато майката е неосигурена /когато става въпрос за дете с определен вид и степен на увреждане 50 и над 50на сто, неосигурената майка има право на помощ до навършване на две годишна възраст на детето/. Размерът на помощта е 100 лв.
 5. 5.     Молба–декларация за изготвяне на социална оценка по Закона за интеграция на хората с увреждания.
 6. 6.     Молба–декларация за отпускане на месечна добавка за интеграция по Закона за интеграция на хората с увреждания /молбата се подава след като бъде изготвена социалната оценка по молбата от т.4/. Добавката е индивидуална и се определя предимно от %, вида и степента, който ТЕЛК е определил на нашето дете.  Добавката, която се отпуска във всички случаи при 50 % ВСУ е за транспортни услуги и е в размер на 9.75 лв. към настоящия момент. Максималният размер на месечните добавки, според това дали отговаряме на условията, за да ги получим, е 42.25лв. 
 7. 7.     Молба-декларация за издаване на Удостоверение за безплатно пътуване по БДЖ – по Закона за социално подпомагане.

Трябва да знаем, че можем да ползваме и социални услуги в общността за нашите деца. Те се изразяват в оказване на психологична подкрепа, консултации с логопед и други подобни в зависимост от вида на увреждане на нашето дете. За целта се подава заявление в отделите “Закрила на детето” към Дирекция социално подпомагане по постоянен адрес на родителя. Те от своя страна издават направление за ползване на социални услуги. Социални услуги в общността се предлагат в Дневни центрове за деца и младежи с увреждания, Център за рехабилитация и социална интеграция и други подобни центрове, стига да има разкрити такива на територията, където живеем. Консултациите са безплатни!

Не на последно място и също така важно е да знаем, че можем да подаваме и молба-декларация за отпускане на медицински изделия, помощни средства и помощни съоръжения /МИПСПС/. Необходимо е да имаме издаден протокол от лекарска комисия, в който да е описана необходимостта от съответното МИПСПС. За съжаление ортодонтското лечение не попада в тази графа подпомагане. Към момента, евентуално в наша полза, биха били слухови апарати ако детето има нужда да ползва.

Надявам се, че съм била полезна!

При необходимост от консултация може да ме потърсите на мобилен тел.:    0896692978 – г-жа Атанаска Бъклева.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

Дарете сега